Adatkezelési tájékoztató 

 

Tárgy: Tájékoztató anyag igénylése

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a https://www.edzokepzes.kecskemetifelnottkepzes.hu weboldal használatával összefüggő adatkezelésről megfelelő tájékoztatást adjon az Érintett részére az alábbiak szerint: 

 

Adatkezelő:

Kecskeméti Szakképzési Centrum

székhely: Kecskemét 6000, Bibó István utca 1.

adószám: 158320182-03, 

képviseli: Leviczky Cirill kancellár

Adatfeldolgozó:

Dömsödi Ferenc EV.

székhely: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 39/A

Képviseli: Dömsödi Ferenc

Az adatkezelés jogszabályi alapja:
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,
  • Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 
  • 11/2020. Kormányrendelet, a 388/2017. Kormányrendelet
Adatkezelés jogalapja: GDPR Rendelet 6.cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
Érintett: Jelentkező
Kezelt személyes adatok:

név:

állandó lakóhelye/ tartózkodási hely

születési név:

születési hely, idő:

anyja leánykori neve:

neme:

állampolgársága:

Oktatási azonosító száma:

Legmagasabb iskolaivégzettség:

tartózkodás jogcíme 

felnőttképzési jogviszony létrehozása, fenntartása. 

e-mail cím:

telefonszám:

kapcsolattartás 
Adatkezelés célja: Felnőttképzési jogviszony létrehozása, felnőttképzési szerződés megkötése, adatok rögzítése a FAR rendszerben.
Adatkezelés időtartama: A felnőttképzési jogviszonyban keletkezésétől nyolcadik év utolsó napjáig őrzi meg.
Adattovábbítás külföldre: Nem történik.

Adatok forrása:

GDPR 14. cikk (2) f)

Érintett

Történik-e az adatkezelés során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is? 

GDPR 13. cikk (2) f) 

GDPR 14. cikk (2) g)

nem

 

ÉRINTETTI JOGOK 

 

  • Hozzáféréshez való jog:

GDPR 13. cikk (2)b.)

GDPR 14. cikk (2) c.) 

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy az Ön rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  • Helyesbítéshez való jog:

DPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

A valóságnak meg nem felelő személyes adatok helyesbítése Adatkezelői minőségünkből eredő kötelezettségünk. 

A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

  • Törléshez („elfeledtetéshez” való jog):

 GDPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendeli.

 

Hírlevélről történő leiratkozás itt: Leíratkozás

  • Adatkezelés korlátozásához való jog:

GDPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.
  • Tiltakozáshoz való jog:

GDPR 13. cikk (2) b) 

GDPR 14. cikk (2) c)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve fenti adatkezeléseken alapuló profilalkotást is.
  • Adathordozhatósághoz való jog:

Ha az adatkezelésre az érintett hozzájárulása alapján került sor, vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, vagy jogszabályban meghatározott különleges adatok kezelésével kapcsolatosan az érintett kérheti, 

hogy az adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és az adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.

Érintetti jogok gyakorlása során elérhetőség: adatvedelem@kecskemetiszc.hu

 

JOGORVOSLATI JOGOK 

 

Az általunk kezelt adatok biztonságáért felelősséget vállalunk, szavatoljuk azok védelmét  fizikai vagy műszaki incidens esetén, továbbá ezen adatokhoz való hozzáférés és az adatok állományának visszaállítása, folyamatos felülvizsgálata az általunk alkalmazott technikai megoldással biztosítható. Az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggésben az alábbiak szerint panasszal élhet:

 

Adatvédelmi tisztviselő eljárása Az Ön adatainak kezelését érintő kifogással, panasszal élhet az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél az alábbi elérhetőségen:
név: dr. Kálló Nerina
e-mail cím: adatvedelem@kecskemetiszc.hu

Az Adatkezelővel kapcsolatosan beérkezett panaszokat az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő – adott esetben ön – a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Egyéb esetekben költségtérítést állapítunk meg. A költségtérítés mértékét Centrumunk és az Érintett fél között létrejött szerződés rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést kötelesek vagyunk visszatéríteni, amennyiben a panaszos fél adatait jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás iránti kérelme helyesbítéshez vezetett.

Hatósági eljárás kezdeményezése:

GDPR 13. cikk (2) d) 

GDPR 14. cikk (2) e)

Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye vagy a feltételezett jogsértés 

helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni az alábbiak szerint:

Hatóság neve: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogérvényesítés:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szemben szeretne bírósághoz fordulni, abban az esetben az Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerint illetékes bírósághoz kell fordulni.

Az érintett a pert a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg. 

Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken érhető el:

 

Törvényszékek | Magyarország Bíróságai (birosag.hu)

 

Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Az adatkezelési céllal kapcsolatos szabályzatok és azok elérhetősége:

Adatkezelő hivatalos honlapja.

www.kecskemetiszc.hu

 

Kecskemét, 2022. 04. 08.  

  

 

……………….

Leviczky Cirill

kancellár

Kecskeméti Szakképzési Centrum